Правила для авторів, які подають матеріали до наукового журналу

«НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ  SCIENTIFIC HORIZONS»Редакцією журналу «Наукові горизонти. Scientific Horizons» приймаються до друку оригінальні статті з фундаментальних проблем таких основних напрямів: аграрні науки та продовольство,  ветеринарна медицина, електрична інженерія, механічна інженерія, міжнародні відносини, публічне управління та адміністрування, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування

 

Публікуються закінчені експериментальні роботи, що раніше не друкувалися та оглядові статті.

Редакція приймає до друку статті українською, англійською та російською мовами.Умови подання та реєстрації рукописів

 

Якщо стаття прийнята до друку в журналі, автор має написати заяву про передачу авторських прав. Заява надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) редакції журналу.

Статті в електронному форматі направляються до редколегії одним файлом за електронними адресами: 

schor.znau@gmail.com – аграрні науки та продовольство, ветеринарна медицина;

 

kurovska@gmail.com – електрична інженерія, механічна інженерія, міжнародні відносини, публічне управління та адміністрування, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування.

Окремим файлом до статті додаються відомості про авторів трьома мовами: прізвища, імена, по-батькові, назви і поштові адреси установ, де виконано роботу, а також контактні телефони, електронні адреси та ідентифікаційні номера ORCID кожного з авторів статті. Створити ORCID можна на офіційному сайті https://orcid.org/.

 

Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: Іванчук_Стаття, Іванчук_Відомості.

Датою отримання рукопису вважається дата надходження його до редакції. У разі одержання рукопису, оформленого з порушенням цих правил, редакція залишає за собою право його не приймати, про що повідомляє авторів.

Англійський варіант статті приймається лише за умови її фахового перекладу. У разі надсилання англійського варіанту, перекладеного за допомогою інтернет-перекладачів (наприклад, Google), матеріали будуть відхилені. 

 

Загальні вимоги до оформлення рукописів

Рукопис статті слід подавати у форматі doc., виконаною у редакторі Microsoft Word (будь-яка версія). Обсяг статті – до 12 сторінок тексту формату А4 (210х297 мм), включаючи таблиці, ілюстративний матеріал і бібліографічний список.

Параметри сторінки: орієнтація книжкова; поля – 20 мм з усіх боків. Параметри абзацу: відступ першого рядка (абзац) – 1,0 см, шрифт – гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 14 pt, інтервал – 1,0, вирівнювання – по ширині сторінки.

Таблиці повинні мати заголовок та порядковий номер; примітки розміщуються безпосередньо під таблицею. Рисунки повинні мати порядковий номер та підпис, який дублюється англійською мовою. 

Таблиці, рисунки, графіки, формули подаються після посилання на них у тексті і мають бути пронумеровані арабськими літерами (орієнтація книжкова). Всі абревіатури слід розшифровувати. У таблицях слова повинні бути написані повністю та вірно розставлені переноси. Примітки розміщуються безпосередньо під таблицею. У примітках до таблиць наведено всі дані, що необхідні для розуміння змісту без звернення до розділу «Мета, завдання та методика досліджень». 

Формули мають бути написані у редакторі Equation Editor, змінні математичні величини у тексті відповідно до формул набираються курсивом. 

Рисунки та фото повинні бути розташовані по центру, обтікання зображення текстом не дозволяється, спосіб заливки «Узор» у чорно-білих тонах. 

Всі розмірності фізичних величин повинні подаватися відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ). Між одиницями виміру та символами і цифрами, до яких вони належать, ставиться пробіл.Структура статті

 

Індекс УДК (виключка по лівому краю).

 

Назва статті (не більше 12 слів)

(виключка по центру, прописними літерами, напівжирним шрифтом)

 

Ініціали та прізвища авторів 

(виключка по центру)

Після прізвищ авторів слід позначити арабськими цифрами (індексами зверху) відповідність установам, в яких вони працюють.

 

Електронна адреса авторів 

(виключка по центру).

 

Повна офіційна назва та юридична адреса установи авторів

 (виключка по центру).

 

Анотація

 

Анотація подається англійською та українською мовами з ідентичним змістом (не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова). Анотація має бути інформативною (не містити загальних слів), структурованою (слідувати логіці викладення статті) та змістовною (розкривати основні результати досліджень). Перше речення – вступ (актуальність), друге та третє – коротко характеризує мету, завдання і методи досліджень, останнє – перспективи подальших досліджень. Результати досліджень займають близько 70 % обʼєму анотації. Анотація не повинна бути перенасичена цифровим матеріалом, а також не містити абревіатури, виноски та посилання. Переклад на англійську мову має бути професійним без використання інтернет-ресурсів для перекладачів.

 

Ключові слова: 4–7 слів або словосполучень

(курсив, виключка по ширині)

 

Текст статті (вирівнювання по ширині)

Виклад основного матеріалу здійснюється у такому порядку:

Вступ

У вступній частині слід висвітлити сучасний стан проблеми на вітчизняному та світовому рівнях та аналіз останніх досліджень і публікацій з посиланнями на наукові видання за останні 5–10 років. Також необхідно обґрунтувати мету дослідження. Посилання на літературу необхідно подавати у круглих дужках по тексту (Ivashchenko, 2017). Використані джерела, позначені в дужках, необхідно розташовувати за роками, а не за алфавітом, а для одного року – за алфавітом (Ivashchenko, 2017; Romanchuk, 2018; Bondareva, 2019). В одних дужках не наводити більше 3 джерел.

Матеріали та методи

У розділі необхідно розкрити загальну методику проведених досліджень, навести використані методи. У теоретичних роботах розкрити методи розрахунків та гіпотези досліджень. Щодо загальновідомих методів, то досить дати посилання на літературне джерело.

Імовірність відмінностей показників отриманих даних слід обґрунтувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи, і вказати, за допомогою якої програми було зроблено статистичний аналіз одержаних результатів.

 

Результати досліджень та обговорення

У цьому розділі необхідно представити основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Табличний або графічний матеріали обов’язково наводити з результатами статистичної обробки даних. Джерела посилань розміщують під таблицями та рисунками.

Слід уникати оціночних суджень, елементів опису методики та прямого повторення в тексті даних, наведених у таблицях та графічному матеріалі. Не можна дублювати одні й ті ж дані в таблицях і рисунках. Цифрові результати необхідно заокруглювати згідно з установленими правилами, враховуючи середню похибку досліду, довірчий інтервал або розподіл величин. Результати досліджень повинні бути достатньо обґрунтованими, методологічно правильно представленими, мати новизну та практичну цінність.

Обговорення має базуватися на інтерпретації результатів дослідження. До розгляду залучаються встановлені найважливіші наукові факти з урахуванням попередніх даних та аналізом відповідно до літературних джерел про сучасний стан проблеми з посиланнями на праці аналогічного напряму досліджень, проведених в інших країнах.

 

Висновки

Висновки мають повно і конкретно відображати результати досліджень, відповідати меті та назві статті, дослівне дублювання в анотації неприпустиме.

 

References

Транслітерований список використаної літератури слід подавати непронумерованим, латиницею (в стилі АРА – American Psychological Association, (http://www.apastyle.org/), в алфавітному порядку згідно з вимогами світових реферативних баз даних, з індексами DOI, наведеними на сайті https://www.crossref.org

Транслітерувати український (російський) алфавіт латиницею потрібно відповідно до постанови КМУ від 27.01.2010 № 55. Іншомовні літературні джерела наводять мовою оригіналу. Для автоматичної транслітерації можна також скористатися сайтом http://translate.meta.ua/ua/translit/

У списку літератури мають бути посилання на джерела, що мають індекси DOI (не менше 30 %). Слід уникати посилань на власні наукові праці (не більше 10 % самоцитування). Небажано використовувати інтернет-публікації, окрім наукових (джерела мають бути доступними), тези доповідей, звіти, автореферати та дисертації.

Окремо подати список використаної літератури мовою оригіналу, оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015). 

 

Приклади оформлення References.

 

Книга одного автора:

Skydan, O. V. (2008). Ahrarna polityka v period rynkovoi transformatsii [Agrarian Policy in the Period of Market Transformation]. Zhytomyr : ZhNAEU [in Ukrainian].

Книга від двох до семи авторів:

Vitvitskyi, V. V., Kysliachenko, M. F., Lobastov, I. V. & Nechyporuk, A. A. (2006). Metodyka normuvannia resursiv dlia vyrobnytstva produktsii roslynnytstva [Methodology of valuation of resources for the production of crop production]. Kyiv : Ukrahropromproduktyvnist [in Ukrainian].

Книга вісім та більше авторів:

Dorohuntsov, S. I., Kotsenko, K. F., Khvesyk, M. A., Kraievyi, O. D., Ablova, O. K., Korzhunova, N. V. ... Rudchuk, T. I. (2006). Ekolohiia [Ecology] (2th ed.). Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Книга за редакцією:

Kotsiumbas, I. Ya. (Ed.). (2006). Doklinichni doslidzhennia veterynarnykh likarskykh zasobiv [Preclinical studies of veterinary medicinal products]. Lviv : Triada plius [in Ukrainian].

Опис частини видання (розділ з книги, стаття з матеріалів конференцій):

Sabluk, P. T. (2000). Napriamky rozvytku ekonomiky v ahrarnii sferi vyrobnytstva [Areas of economic development in the agrarian sphere of production]. In Malik, M. Y. (Ed.), Osnovy ahrarnoho pidpryiemnytstva (pp. 5–15). Kyiv: Instytut ahrarnoi ekonomiky [in Ukrainian].

 

Опис статей з періодичних видань:

Abramova, I. V., Nedilska, L. V. & Kurovska, N. O. (2017). Osoblyvosti biudzhetnoi polityky YeS ta yii ahrarnyi vektor [Features of EU fiscal policy and its agrarian vector]. Danish Scientific Journal, 6, 10–13.

ВИМОГИ
до матеріалів, що подаються до наукового журналу НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ . SCIENTIFIC HORIZONS
 REQUIREMENTS
FOR THE MATERIALS SUBMITTED TO THE SCIENTIFIC JOURNAL SCIENTIFIC HORIZONS.
 WYMAGANIA
do materiałów przesłanych do czasopisma naukowego HORYZONTY NAUKOWE. SCIENTIFIC HORIZONS
 ТРЕБОВАНИЯ
к материалам, представляемым в журнал НАУЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ. SCIENTIFIC HORIZONS