ІНСТРУМЕНТИ НАРОЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

doi: 10.33249/2663-2144-2019-83-10-51-57 | Л. В. Уманець

  • Admin Horizons
Ключові слова: територіальні громади, потенціал територіальної громади, елементи потенціалу, доходи місцевих бюджетів

Анотація

Стаття містить обґрунтування інструментів нарощення потенціалу бюджетів об’єднаних
територіальних громад. Метою дослідження є обґрунтування та аналітична оцінка окремих елементів
потенціалу бюджетів об’єднаних територіальних громад. Поставлена мета обумовила вирішення
наступних завдань: окреслити й охарактеризувати елементи потенціалу територіальних громад;
встановити та теоретично обґрунтувати можливі інструменти нарощення потенціалу бюджетів
територіальних громад як фінансового базису для їх сталого розвитку. У ході дослідження було
використано методи: системний та порівняльний аналіз, абстрактно-логічний, економікостатистичний, графічної візуалізації тощо. Встановлено, що потенціал територіальної громади можна визначати як комплекс природного,
виробничого, демографічного, фінансово-економічного, інвестиційно-інноваційного, трудового і
соціального потенціалів з відповідним ресурсним забезпеченням та можливостями розвитку.
Охарактеризовано складові потенціалу і виділено їх особливості для територіальних громад.
Акцентовано, що ресурси, які формують потенціал територіальної громади, можна виокремити у дві
великі групи: базові (природні умови, територію, населення різних вікових груп і форм зайнятості різного
рівня професійної компетентності, а також соціально-економічний рівень розвитку регіону) і набуті (ті
матеріальні та нематеріальні цінності, які громада сформувала у процесі свого розвитку: матеріальні та
нематеріальні активи, об’єкти соціальної та транспортної інфраструктури, імідж громади тощо).
Методом кореляційного аналізу доведено, що наявність відповідного ресурсного потенціалу не є вичерпною
передумовою для зростання громади. Встановлено та теоретично обґрунтовано можливі інструменти
нарощення потенціалу бюджетів територіальних громад у частині податкових та неподаткових
надходжень місцевих бюджетів, доходів від операцій з капіталом і міжбюджетних трансфертів.
Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку пропозицій удосконалення управління доходами
територіальних громад. 

Опубліковано
2019-11-16
Розділ
Статті